دپارتمان پشتیبانی

دپارتمان پشتیبانی

دوشنبه, 27 ارديبهشت 1395 15:22

 

موضوع : مهلت دریافت اظهار نامه مالیاتی تا پایان خرداد ماه

  اعضای محترم اتحادیه

  با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/16410 مورخ 95/1/25 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان وبپیوست تصویر نامه شماره 7/09/1415  -95/1/23  اتاق اصناف ایران منضم به فتوکپی نامه شماره 230/24567/ص -94/12/19  سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مهلت دریافت اظهار نامه های  مالیاتی تا پایان خرداد ماه جاری برای صاحبان مشاغل عملکرد سال 1394 جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

دوشنبه, 27 ارديبهشت 1395 15:22

موضوع : اطلاعیه روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

 اعضای محترم اتحادیه

 با سلام و احترام

 بـه استناد نـامـه شمـاره 052/16839 مورخ 95/2/15 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان بپیوست 3 برگ اطلاعیه روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیلان در خصوص مهلت ارسال اظهار نامه  مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی ) سال 1394  ارسال می گردد . مراتب جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

دوشنبه, 27 ارديبهشت 1395 15:22

موضوع : عضویت در هیئت فرهنگی مذهبی اصناف و بازاریان شهرستان رشت 

 اعضای محترم اتحادیه

 با سلام و احترام

 بـه استنـاد تصویـر نـامـه شمــاره  206/الف/ح  - 95/1/31  اتــاق اصنـاف مرکـز استـان گیلان مبنی بـر  راه انـدازی (( هیئت فرهنگی مذهبی اصناف و بازاریان شهرستان رشت )) جهت عضویت در هیئت مذکور   همراه فرم تکمیل شده طی مدت یک هفته به دفتر و دبیر خانه هیئت مستقر در بسیج اصناف ناحیه مرکزی شهرستان رشت  یا اتاق اصناف مرکز استان به آقای ابراهیم کشاورز تحویل نمایید . مراتب جهت بهره برداری  لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

 

دوشنبه, 27 ارديبهشت 1395 15:22

موضوع : مالیات بر ارزش افزوده

 اعضای محترم اتحادیه

 با سلام و احترام

 به استناد نـامـه شمـاره 052/16390 مورخ 95/1/24 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/60444  - 94/12/25 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان مبنی بر ممنوعیت اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط برخی از واحد های صنفی و بنگاه های اقتصادی که واجد شرایط نیستند ارسال می گردد . مراتب جهت اطلاع  لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:21

موضوع : واگذاری جایگاههای سوخت دولتی فومن و رودبار

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/16128 مورخ 95/1/10 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/60168 - 94/12/24 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان منضم به فتوکپی نامه شماره 32/25633 مورخ 94/12/12 مدیر کل محترم دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاههای وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان خصوصی سازی ) در خصوص واگذاری جایگاههای سوخت دولتی فومن و رودبار  جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:21

موضوع : جنس فروخته شده پس گرفته می شود

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/16010 مورخ 94/12/26 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/59644 - 94/12/20 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در خصوص ترویج فرهنگ "جنس فروخته شده پس گرفته می شود " ارسال می گردد مراتب جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:21

موضوع : اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393 و 1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/15975 مورخ 94/12/24 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 7/09/8737- 94/12/19 اتاق اصناف ایران منضم به فتوکپی نامه شماره 200/94/119-94/12/18 اداره کل امور مالیاتی در خصوص اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393 و 1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد .

دریافت فایل pdf

یکشنبه, 31 خرداد 1394 11:21

موضوع : زمان دریافت اعلام موجودی کالا فقط در اسفند ماه سالجاری

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/15495 مورخ 94/12/2 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/54497 - 94/11/21 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان مبنی بر زمان  دریافت اعلام موجودی کالا که تنها در اسفند ماه سالجاری از مورخ بیستم لغایت بیست و پنجم اسفند ماه ( 20 الی 25 اسفند ) می باشد . جهت اطلاع لازم ایفاد می گردد.

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها