سوالات متداول

سوالات متداول (3)

یکشنبه, خرداد 31 1394

تصريح مصاديق تجاري، اداري يا کارگاهي بودن واحد صنفي در سند مالکيت يا اجاره نامه يا مبايعه نامه و يا قراردادهاي منعقده في ما بين فرد متقاضي و اشخاص حقوقي جهت مراجع صدور پروانه کسب ملاک عمل مي باشد و نيازي به استعلام از شهرداري و يا دريافت گواهي مذکور نيست.

یکشنبه, خرداد 31 1394

  با توجه به اينکه دکه ها و غرف مذکور همانند واحدهاي صنفي مستقر در مجتمع ها به فعاليت صنفي اشتغال دارند، مي بايست برابر ضوابط آئين نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمايند. 

 

یکشنبه, خرداد 31 1394

 

 

اصل بر مسئوليت دارنده پروانه کسب است و مباشر تنها در چارچوب رابطه قراردادي با دارنده پروانه کسب مسئوليت خواهد داشت.

 

 

 

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها