شرایط دریافت و تمدید پروانه کسب

گرانفروشی (ماده 57 ق. ن. ص )

ماده 57- گرانفروشی : عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط ، عدم اجرا ی مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هرنوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد .

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد . در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه ، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت  دو هفته نصب می شود . در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی بمدت یکماه نصب می شود . در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود . همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد .

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها