موقت حقیقی

 

مرحله 4 : آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب

 

ماده 1- تعاریف

الف- پروانه کسب: مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دائم (برای مدت پنج سال) و یا موقت (به مدت یک سال) به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین صادر می‏گردد.

ب-  مراجع صدور پروانه کسب: اتحادیه‏های صنفی و دستگاه‏های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده 30 و تبصره 3 ماده 26 قانون نظام صنفی.

ج-  فروشگاه بزرگ چند منظوره: فروشگاهی که مجموعه‏ای از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک محل عرضه نماید.

د-  فروشگاه‏های بزرگ زنجیره‏ای: فروشگاه‏هایی که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‏کنند.

هـ- سامانه صدور پروانه کسب الکترونیکی (پنجره واحد): سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب موضوع ماده 70 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

 

مراحل صدور پروانه كسب

 

ماده 2- مراحل صدور پروانه كسب:

1- متقاضیان پروانه كسب می‏بایست به سامانه صدور پروانه کسب مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام نمایند.

تبصره- مراجع صدور پروانه كسب نیز موظفند درخواست‏های حضوری برای اخذ پروانه کسب را بلافاصله در سامانه صدور پروانه کسب ثبت نموده و نسبت به ارائه کدرهگیری به متقاضی اقدام نمایند.

2- مراجع صدور پروانه كسب موظفند حداكثر طرف مدت پانزده روز پس از دریافت تقاضا، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا بصورت الكترونیكی یا كتبی به وی ابلاغ كنند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می‏گردد.

3- متقاضی پس از قبول تقاضا، موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه مدارك مورد نیاز را از طریق سامانه ارسال و تصویر آن را به مراجع صدور پروانه كسب تسلیم نماید.

4- مراجع صدور پروانه كسب مكلفند، بطور همزمان نسبت به استعلام‏های مورد نیاز اقدام و كلیه دستگاههای استعلام شونده نیز موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را بصورت الكترونیكی یا كتبی اعلام دارند. اعلام نظر موافق باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز با ذكر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا درصورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی دستگاه‏های استعلام شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد. 

5- مراجع صدور پروانه کسب موظفند پس از دریافت مدارک مورد نیاز، حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام كنند.

 

شرایط و مدارک 

ماده3- شرایط صدور پروانه کسب:

الف – شرایط عمومی:

1- سند مالكیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی (دارای اعتبار زمانی) یا دیگر عقود ناقله (سرقفلی، هبه، وصیت تملیكی، صلح در مقام بیع یا اجاره) یا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی محل كسب ویااحرازمالكیت طبق عرف محل درروستاها.

تبصره1- اخذ تعهد نامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.

تبصره2- صدور پروانه كسب برای اماكن تجاری ، اداری یا كارگاهی بلامانع می باشد.

2-  گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر تشكیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.

3- گواهی گذراندن دوره‏های آموزشی مرتبط از مركز آموزش اصناف یا مراكز مورد تایید كمیسیون نظارت.

تبصره- متقاضیان پروانه كسب موقت از گذراندن دوره های آموزشی معاف می باشند.

4- تصویر كامل شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه، پروانه کار و اقامت معتبر برای اتباع خارجی.

5- تصویرکارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان كمتر از پنجاه سال سن.

تبصره- دفترچه آماده خدمت بدون مهر غیبت یا گواهی اشتغال به تحصیل برای متقاضیان پروانه كسب موقت بلامانع می باشد.

6- شش قطعه عكس4×3.

ب – شرایط اختصاصی:

1- کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی، درمانی. 

(برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی)

2- گواهی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. 

تبصره- گواهی صلاحیت انتظامی و ترافیكی برای متقاضیان پروانه كسب موقت بلامانع می باشد.

3- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارك تحصیلی بالاتر مرتبط، یا حضور یك نفر واجد شروط فوق شاغل در واحد صنفی(برای صنوف مشمول تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی).

4- معرفی نامه نماینده هیات مدیره (مدیر عامل) برای صدور پروانه كسب بنام وی به همراه تصویراساسنامه و آگهی روزنامه رسمی ثبت شركت (برای اشخاص حقوقی)

5- رضایت‏نامه محضری سایر شرکاء برای صدور پروانه كسب بنام یكی از شركاء (برای مشاركت‏های مدنی).

 

پروانه كسب سیار

ماده4- شرایط صدور پروانه كسب: 

1-    شرایط مندرج در ماده 3 این آیین نامه

2-    بمنظور ساماندهی صنوف سیار، مراجع صدور پروانه كسب موظفند طبق مفاد تبصره های 1و3 ماده 3 قانون نظام صنفی ، نسبت به صدور پروانه كسب صرفاً جهت دفاتر اینگونه واحدها اقدام نمایند.

3-    دفاتری كه خدماتی به صنوف سیار ارایه می نمایند، می توانند چندین واحد صنفی سیار را تحت پوشش قرار دهند.

4-    آن دسته از صنوف سیار كه قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه نسبت به دریافت پروانه كسب اقدام نموده اند، موظفند تا قبل از پایان اعتبار پروانه كسب خود تحت پوشش یكی از این دفاتر قرار گیرند، بدیهی است تمدید پروانه كسب اینگونه واحدهای سیار مجاز نمی باشد.