نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آیین نامه اجرائی ( موضوع ماده 28 ق. ن. ص) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 566
آیین نامه اجرایی ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 583
آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیونهای اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی ) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 780
آیین نامه چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی ( موضوع ماده 87 ق. ن. ص) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 594
آیین نامه اجرایی مشاغل تخصصی و فنی ( موضوع ماده 13 ق. ن. ص ) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 625
اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدیدپروانه کسب جانبازان ، آزادگان و خانواده معظم شهدا ( موضوع ماده 79 ق. ن. ص) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 553
آیین نامه اجرایی شرح وظایف بازرس ( موضوع ماده 23 ق. ن. ص ) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 577
آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی ) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 607
آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی موضوع ( تبصره 2 ماده 3 ق. ن. ص) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 517
آیین نامه اجرائی منابع مالی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده 31 ق. ن. ص ) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 585

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها