نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آیین نامه اجرایی مشاغل تخصصی و فنی ( موضوع ماده 13 ق. ن. ص ) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 391
اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدیدپروانه کسب جانبازان ، آزادگان و خانواده معظم شهدا ( موضوع ماده 79 ق. ن. ص) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 337
آیین نامه اجرایی شرح وظایف بازرس ( موضوع ماده 23 ق. ن. ص ) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 305
آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی ) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 343
آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی موضوع ( تبصره 2 ماده 3 ق. ن. ص) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 302
آیین نامه اجرائی منابع مالی اتحادیه های صنفی ( موضوع تبصره یک ماده 31 ق. ن. ص ) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 366
آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالا وخدمات موضوع ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 264
آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره 3 ماده 22 ق. ن. ص ) نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 357
آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نوشته شده توسط دپارتمان پشتیبانی 308

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها