آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی

موضوع :آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/27626 مورخ 96/7/15 اتاق اصناف مرکز استان گیلان   و تصویر نامه شماره 7/09/6407 مورخ 96/6/15 اتاق اصناف ایران در خصوص  آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی  با عنایت به اینکه کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند ( ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات ملزم به انجام تمامی معاملات در سامانه مذکور می باشند ، مراتب جهت بهـره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf