آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی فوق العاده و حراج ( موضوع تبصره ماده (70) و ماده 84 ) قانون نظام صنفی

موضوع :آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی فوق العاده و حراج ( موضوع تبصره ماده (70) و ماده 84 ) قانون نظام صنفی

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 052/15960 مورخ 94/12/24 اتاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویر نـامه شماره 7/06/8618- 94/12/18 اتـاق اصناف ایـران منضم بـه فتوکپی نامـه شماره 60/264359 -94/12/11 مرکز اصنـاف و بازرگـانان ایران ودبیرخـانه هیئت عـالی نظارت و یک نسخه آیین نـامه اجـرایی چگونگی فروش اقساطی فوق العـاده و حـراج (موضوع تبصره ماده (70) و ماده 84 ) قانون نظام صنفی جهت بهره برداری لازم ایفاد میگردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها