تبصره 2 ماده (5) قانون نظام صنفی - انقضای مدت اعتبارپروانه کسب های دائم و موقت

موضوع :تبصره 2 ماده (5) قانون نظام صنفی - انقضای مدت اعتبارپروانه کسب های دائم و موقت 

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

به استناد نـامـه شمـاره 052/15034 مورخ 94/11/10 اتـاق اصنـاف مرکز استـان گیلان و تصویر نـامـه شمـاره 31/49781 مورخ 94/10/26سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان  در خصوص انقضای مدت اعتبار پروانه کسب های دائم و موقت و نحوه تبدیل و تمدید پروانه کسب های صادره در راستای اجرای تبصره 2 ماده 5 قانون نظام صنفی و همچنین شناسایی واحد های فاقد پروانه کسب جهت  بهره برداری لازم ایفاد میگردد.

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها