آیین نامه اجرایی ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

موضوع :آیین نامه اجرایی ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

اعضای محترم اتحادیه

با سلام و احترام

بـه استناد نـامه شمـاره  052/13798  مورخ 94/8/4 اتـاق اصناف مرکز استان گیلان و تصویـر نـامه شماره 7/09/5081 -94/7/29 اتاق اصناف ایـران منضم به یک نسخه آیین نـامه اجـرایی مـاده 52 قـانون رفع موانع تولید رقـابت پذیـر و ارتقـای نظام مالـی کشور جهت بهره بـرداری لازم ایفـاد می گردد .

دریافت فایل pdf

به ما بپیوندید

عضویت در خبرنامه

صفحه اول روزنامه ها